110. Nasr

Me emrin e All-llahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit!

1. Kur erdhi ndihma e All-llahut dhe çlirimi (ngadhënjimi),

2. Dhe i pe njerëzit që po hyjnë turma-turma në fenë e All-llahut.

3. Ti, pra, lartësoje Zotin tënd duke falënderuar dhe kërko nga Ai falje. Ai vërtet pranon shumë pendimin